Giáo dục quận 7, tự hào trên con đường phát triển.

Giáo dục quận 7, tự hào trên con đường phát triển.

Thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW. Hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa XI về ” đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, trong năm qua, Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 đã đạt được những kết quả quan trọng.

Quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp ngày càng mở rộng. Hệ thống các trường ngoài công lập ở bậc mầm non phát triển mạnh đã góp phần tích cực vào hoạt động giáo dục tại địa bàn, đồng thời tạo nên sự đa dạng loại hình phát triển giáo dục. Căn cứ vào qui hoạch được duyệt Phòng Giáo dục và Đào tạo từng bước tham mưu với UBND xây dựng trường lớp nhằm đảm bảo đáp ứng cơ bản đủ chỗ học cho học sinh trên địa bàn quận; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị nhà trường đạt chuẩn theo qui định. Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, đồng bộ; phòng bộ môn, thư viện đạt chuẩn tăng; trang thiết bị giáo dục ngày càng đáp ứng tốt hơn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương hướng, kế hoạch bám sát theo chủ đề của năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn các đơn vị trường học xác định rõ mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học đề giải pháp thực hiện để không những hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn phải đảm bảo mục tiêu phát triển lâu dài của nhà trường. Ngành đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị trên chuẩn cho đội ngũ giáo viên đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển giáo dục của Quận. Đến nay, số lượng giáo viên đủ đáp ứng nhu cầu của ngành giáo dục. 100% cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn trên chuẩn, trình độ chuyên môn trên chuẩn của giáo viên bậc mầm non đạt 79,5 %, bậc tiểu học đạt 94,9 %, bậc THCS đạt 85,5 %.

Phối hợp với Báo Giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học: Gắn giáo dục tri thức với giáo dục đạo đức, tiến tới xây dựng văn hóa trường học – Thực trạng và Giải Pháp. Giáo dục toàn diện đã được các trường đặc biệt quan tâm phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, tôn trọng và tuân thủ pháp luật của học sinh. Ngành tập trung đổi mới phương pháp dạy và học; đổi mới phương thức đánh giá kết quả học tập của học sinh; chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi; khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tế; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Thực hiện tốt cuộc vận động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, cùng với chuyên trách giáo dục điều tra vận động trẻ ra lớp phổ cập tiểu học và THCS, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp, các lực lượng xã hội, ban giám hiệu các trường. Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99,29%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 và 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và trung cấp nghề.

Tập trung tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, quán triệt tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW và các chương trình hành động của Đảng các cấp, đến cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức của ngành. Đến nay, việc học tập và nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã thật sự đi vào chiều sâu có 100% cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức của ngành đăng ký phấn đấu rèn luyện gắn với nhiệm vụ đảm trách. Qua kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, số lượng tập thể, cá nhân điển hình của Ngành ngày càng cao (Năm học 2011 – 2012 có 20 tập thể và 57 cá nhân được khen thưởng; Năm học 2012 – 2013 có 21 tập thể và 69 cá nhân được khen thưởng; Năm học 2013 – 2014 có 25 tập thể và 84 cá nhân được khen thưởng, Năm học 2014 – 2015 có 32 tập thể và 82 cá nhân được khen thưởng).

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị-xã hội của ngành tổ chức các hội thi tay nghề, hội thao, hội diễn văn nghệ nhằm tạo mối đoàn kết gắn bó, giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe giữa các thành viên trong mỗi đơn vị và giữa các đơn vị trường học trong quận.

Được sự chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Quận ủy, UBND quận và sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể quận, phường và Nhân dân, công tác Giáo dục và Đào tạo quận nhà ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân.

email

About The Author

phuchung

No Comments

Leave a Reply